Mikroanaliza - Paladijum

Profil

Paladijum je mekani srebrno – bijeli metal, koji ima karakteristike platinumske grupe metala, kao što je visoka točka topljenja i velika gustina. Paladijum se nalazi u okviru platinumske grupe metala, koji se nalazi u stijenama i prirodno su locirani u dunitu, kromitu i noritu. Prva primjena paladijuma koja je i danas prisutna je u pravljenju fotografija.Najveći proboj paladijuma dogodio se sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada su u SAD-u uvedeni standardi emisije štetnih plinova. Potražnja za paladijumom se iz godine u godinu povećava. Sposobnost paladijuma da apsorbira ugljični monoksid i pročišćava vodik svrstala je ovaj metal u neizostavan input u proizvodnji automobilskih katalizatora.

Proizvodnja

Oko 80% svjetske proizvodnje paladijuma dolazi iz samo dvije zemlje, Rusije i Južnoafričke Republike. Međutim, izvještaji iz 2015. godine, pokazali su da je proizvodnja u ove dvije zemlje pala na tržišni udio od 73%. Pojedinačno posmatrano, Rusija proizvodi 2.620 mil. unci dok Južnoafrička Republika proizvodi 2.401 mil. unci. Izvještaji iz 2016. godine pokazuju da je proizvodnja u Rusiji ostala na razini od 2,6 – 2,7 mil. unci paladijuma, dok je proizvodnja u Južnoafričkoj Republici, kroz kompaniju Anglo American Platinum Limited, ostala na razini između 2,3 – 2,4 mil. unci. Grafikon ispod, pokazuje postotni udio pet najvećih proizvođača paladijuma u svijetu za 2015. godinu.Primjena paladijuma

Paladijum je najzastupljeniji u proizvodnji autokatalizatora, što čini oko 60% primjene ovog metala. Što su rigorozniji standardi oko emisije štetnih plinova, to je primjena paladijuma zastupljenija kroz proizvodnju katalizatora koji smanjuju emisiju ugljen monoksida, sumpor dioksida i ugljovodika. Paladijum je neizostavan dio u oksidaciji ugljena prije nego što se ispusti u prirodu. Paladijum se još koristi u elektronskoj i kemiskoj insdusrtiji, izradi nakita, stomatologiji i investiranju.

Povijesno kretanje cijena

Prirodne zalihe paladijuma su trideset puta rjeđe od zlata. Ova rijetkost se odražava i na cijenu ovog metala. Tokom proteklih deset godina, najveća cijena paladijuma zabilježena je u kolovozu 2014. godine i iznosila je $908,65 po unci. Na porast cijene utjecala je politička nestabilnost u Rusiji koja je, kako je navedeno, najveći proizvođač paladijuma na svijetu. Najniža cijena paladijuma dostignuta je početkom 2009. godine i iznosila je $184,50 što upućuje na zaključak o postotnom rasponu između najniže cijene i najviše cijene od čak 392,50% u samo nešto više pet godina.

Trenutno stanje na tržištu i glavni cjenovni uticaji

Tokom 2016. godine, paladijum se pokazao kao jedan od metala sa najvećim godišnjim porastom cijene. Cijena paladijuma tokom 2016. godine porasla je oko 20%. Korištenje paladijuma u proizvodnji autokatalizatora pozitivno utječe na cijenu i u 2017. godini. Od početka godine, cijena paladijuma je porasla 13,25%.
Po zadnjim analizama, na cijenu ovog metala utječe porast potražnje generiran rastom automobilske industrije. Grafikon ispod prikazuje odnos kretanja cijene paladijuma i razinu prodaje automobila u SAD-u, gde se može uočiti da s porastom prodaje automobila u SAD-u, (najčešće) raste i cijena paladijuma.
Kineska ekonomija, kao druga najveća ekonomija na svijetu, kontinuirano poboljšava svoju autoindustriju a ujedno je najveći pojedinačni potrošač paladijuma na svijetu, pa stoga ima veliki utjecaj na kretanje cijene paladijuma. Ako obratimo pažnju na sljedeći grafikon ispod, rast indeksa proizvodnog sektora u Kini poklapa se s rastom cijene paladijuma. Porast ovog indeksa podrazumijeva da se proizvodni sektor u Kini razvija, što za posljedicu ima povećanu potražnju za prozvodnim inputima, među koje pripada i paladijum. Povećana potražnja, povećava cijenu inputa pa samim tim i paladijuma.
Buduća kretanja

Buduće cjenovno kretanje paladijuma ide u prilog daljnjem porastu cijene ovog metala. Sa strane potražnje, očekuje se da američka autoindustrija u 2017. godini nastavi sa rastom. Shodno tome, krajem siječnja cijena paladijuma je porasla 5,52% na razinu od $793,83.
Ako promotrimo buduće kretanje ponude paladijuma, može se očekivati neizvjesnost oko razine ponude paladijuma na globalnoj skali. Posljednje analize pokazuju da najveći proizvođači paladijuma, Rusija i Južna Afrika, mogu iskusiti smanjenje proizvodnje usljed zatvaranja rudnika i mogućih štrajkova zbog teških uvjeta rada rudara. Navedeni faktori mogu dodatno produbiti jaz između ponude i potražnje. Sredinom 2016. godine, izbio je štrajk rudara u Južnoafričkoj Republici koji je nastao nakon neuspjelih pregovora između radnika i poslodavaca oko visine zarade. Kako je štrajk uzimao maha, tako je cijena paladijuma skočila, što se može vidjeti na sjenovitom dijelu grafikona u prilogu.Pregled Mikro analiza

Podaci su isključivo informativne prirode. Bez namjere pružanja savjeta za investiciju ili trgovanje. Vaš kapital je pod rizikom. Gubici mogu premašiti vaše depozite.